71/1 ซอยเจริญพร 2 ถนนประดิพัทธ์
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
087 486 7777
อีเมล์
spansystems@span-systems.com

ร่วมงานกับเรา

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

สนใจสามารถสอบถามหรือสมัครงานกับบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติพร้อมหลักฐานสมัครงานที่ hr@span-systems.com

บริษัท สแปน ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

71/1 ซอยเจริญพร 2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: +66 2 054-5294 ถึง 5 ต่อ 101

โทรสาร: +66 2 045-2925

ติดต่อ: คุณฉัตรชนก พูลแสง

ตำแหน่งงาน

Project Manager (1 position)

PROJECT MANAGER

ผู้จัดการโครงการ

Duties & Responsibilities

 • วางแผนงานให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
 • กําหนดกลยุทธ์ในการบริหารโครงการทั้งหมด การปฏิบัติงานโครงการ
 • คัดเลือกสรรพทรัพยากรที่จําเป็นเพื่ออให้โครงการสามารถดําเนินงานได้
 • ควบคุมการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามเวลาและค่าใช้จ่ายที่กําหนดไว้
 • ประสานงานกับโครงการอื่นๆ เพื่อให้การดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพ
 • ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการและรายงานผลการดําเนินงาน
 • วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เทคนิควิธีการ รวมถึงผลประโยชน์ของการดําเนินโครงการ
 • สร้างทักษะความเป็นผู้นําให้กับผู้บริหารโครงการทุกระดับ เพื่อให้โครงดําเนินไปด้วยดี
 • รับมอบหมายงานและนโยบายจากผู้บริหารนํามาบริหาร
 • จัดการและมอบหมายให้กับทีมและ Project Engineer
 • ควบคุมและวางแผนงานโครงการทางด้านงานก่อสร้างทุกโครงการให้เป็นไปตามแผน และได้ตามคุณภาพที่กําหนดไว้
 • ควบคุมดูแลการดําเนินการของโครงการทุกโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนระยะเวลาที่กําหนดไว้
 • ควบคุมการทํางานดูแลและให้คําปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ประสานงานกับทีม จัดทํารายงานเสนอต่อผู้อํานวยการโครงการ
 • เข้าร่วมประชุมวางแผนกับผู้ว่าจ้างของบริษัทที่ปรึกษาโครงการ เจ้าของโครงการ และทีมผู้บริหาร
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

 • เพศชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารงาน Post-tension อาคารสูง 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้การบริหารโครงการและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office, MS Project, Auto CAD
 • มีทักษะในการบริหารโครงการและบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Project Engineer (1 position)

Create stylish call-to-action buttons with Qubely Buttons. Play around with typography, design, border and more. Add animations and personalize it to engage visitors instantly.

Site Engineer (1 position)
Foreman (1 position)
Office Engineer (1 position)