71/1 ซอยเจริญพร 2 ถนนประดิพัทธ์
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
087 486 7777
อีเมล์
spansystems@span-systems.com

ระบบโพสเทนชั่น สำหรับสะพานขึง (Stay Cables)

ระบบโพสเทนชั่น สำหรับสะพานขึง (Stay Cables)

สแปนฯ เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวของ Dywidag Systems International GmbH ในประเทศไทย โดย Dywidag เป็นบริษัทฯ ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้ทำการพัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง ตรวจสอบ เก็บข้อมูล ซ่อมบำรุง ซ่อมแซม และเปลี่ยนลวดอัดแรง ในโครงสร้างที่รับน้ำหนักด้วยลวดสลิง มาตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ซึ่งได้ดำเนินงานในโครงสร้างชนิดต่างๆ ดังนี้

การวิจัยและพัฒนาระบบ Stay Cable ของ Dywidag ทำให้ได้ระบบเคเบิล (Stay Cable) ที่มีความปลอดภัยขั้นสูงสุด ตามข้อกำหนดของมาตรฐานต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ในขณะที่ใช้งบประมาณการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ DYNA Grip® ซึ่งเปิดตัวในปี ค.ศ.2000 ได้ถูกออกแบบให้ได้ตามข้อกำหนดสำหรับระบบ Cable ที่ทันสมัยในยุคแห่งสหัสวรรษใหม่ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกวันนี้ มาตรฐานของระบบ DYNA Grip® ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งลวดสลิง และนวัตกรรมทางวิศวกรรมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละโครงการ พร้อมทั้งแผนการตรวจสอบและการทดสอบ วิธีการทำงานอย่างละเอียด และคู่มือการตรวจสอบคุณภาพและการบำรุงรักษา

ระบบเคเบิลขึงที่มีประสิทธิภาพสูง และมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำของเรา ทำหน้าที่ในการถ่ายน้ำหนักบรรทุกจากบนสะพาน ไปยังเสาสะพาน ลงสู่ฐานราก ได้อย่างมั่นใจ โดยมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว และสามารถซ่อมบำรุงได้โดยง่าย

นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ ของระบบสะพานขึงได้ตามข้อกำหนดของโครงการที่มีความต้องการต่างๆ กัน อาทิเช่น